Obchodné podmienky

Intro  |  Autor

Prevádzkovateľ internetového obchodu superja.sk:

BestGuest, s.r.o., Trieda SNP 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46386246, DIČ: 2023372439
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 21069/S

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len obchodné podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi spoločnosťou BestGuest, s.r.o. so sídlom Trieda SNP 62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46386246 , DIČ: 2023372439, (ďalej len “prevádzkovateľ”), a kupujúcim vykonanými prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len “obchod”).
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej iba “kúpna zmluva”) uzatváranej medzi predávajúcim a fyzickou či právnickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného prevádzkovateľom.
 3. Internetový obchod je prevádzkovaný na doménach www.superja.sk a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len “webové rozhranie obchodu”).
 4. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webových stránok umiestnených na adresách www.superja.sk (ďalej len “webové stránky”) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
 5. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné určiť v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 7. Obchodné podmienky môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok.
 8. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

II. Dodacie podmienky

 1. Objednaný tovar expedujeme do 10 dní od objednávky. Dodacia lehota začína bežať momentom potvrdenia prijatia objednávky.
 2. Objednávky odosielame prostredníctvom Slovenskej pošty. Výšku poštovného určujeme podľa aktuálneho cenníku Slovenskej pošty.

III. Platobné podmienky

 1. Kupujúci môže zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:
  • dobierka – kupujúci zaplatí za tovar pri prebraní od doručovateľa
  • prevodom – kupujúci zaplatí za tovar na účet predávajúceho. Číslo účtu predávajúceho je SK7031000000004280095304

IV.Storno objednávky

 1. Objednávku je možné pred expedíciou kedykoľvek stornovať zaslaním e-mailu na info@superja.sk, alebo telefonicky na čísle +420 773 876 828.
 2. V prípade, ak kupujúci zaplatil za tovar pred jeho stornovaním, prevádzkovateľ vráti plnú sumu objednávky na účet, z ktorého bola poukázaná a to do 10 dní od stornovania objednávky.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na konci týchto obchodných podmienok.
 3. V prípade, že spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu znáša náklady na vrátenie tovaru. Pri uplatnení tohoto práva je kupujúci povinný vrátiť výrobok originálne zabalený, ktorý nejaví známky použitia a je nepoškodený.
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, keď spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol odoslaný prevádzkovateľom, je odstúpenie bez uvedenia dôvodu neprípustné.
 5. Pri odstúpení od zmluvy prevádzkovateľ vráti plnú sumu objednávky na účet, z ktorého bola poukázaná a to do 10 dní od stornovania objednávky.
 6. Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:
  1. adresa: Juraj Kováč, Jesenského 902, 980 61 Tisovec
  2. telefónne číslo: +420 773 876 828
  3. Juraj.kovac@superja.sk

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
 3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.7.2015

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

BestGuest, s.r.o.
Trieda SNP 62
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46386246
DIČ: 2023372439
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 21069/S

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od:

Kúpnej zmluvy na tento Tovar ……………………………………….

Od zmluvy o poskytnutí tejto služby ……………………………………….

Dátum objednania ……………………………………….

Dátum prijatia ……………………………………….

Meno spotrebiteľa ……………………………………….

Adresa spotrebiteľa ……………………………………….

Podpis spotrebiteľa ……………………………………….

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum ……………………………………….